<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

zaterdag, augustus 11, 2007


EASY BBQ & SUPERBOB: WERELDCOMBINATIE!

Net terug van een barbeque van mun werk. Buiten dat we geen beter weer hadden kunnen treffen vandaag, hebben we ook genoten van de manier voorop het allemaal geregeld was. De BBQ werd verzorgd door EasyBBQ. Tijdje vantevoren aangeven welk menuutje dat je blieft en er komt een mannetje met een complete professionele barbeque en alle benodigdheden bij je in de tuin zijn buffet opbouwen. Hij draait de worstjes om en vult de drank en spijzen aan. Nadat iedereen plofte van het lekkere diner en teut was van de vele drank, stonden er 5 gasten van SuperBOB aan de deur. Iedereen die met de eigen auto gekomen was, kon daar ook weer in plaats nemen, maar de jongens rijden je naar huis. Wel zo veilig. Hun brommertjes leggen ze bij je in de achterbak en bij je thuis aangekomen scheuren ze er weer op naar een volgend adres. Wat een uitvinding. Hier gaat een student de Quote 500 mee inlopen!


Free counter and web stats