<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

donderdag, mei 17, 2007


MANNEN MET EEN DIKKE PUNT.

MATTHIJS. is uit. Collega's Eric en Dave recenseren en aangezien ik dezelfde mening deel als hen, wijt ik er hier op mijn eigen plekkie niet teveel over uit. Maar nu de mannenversie van LINDA-Magazine een gewoonte blijkt te worden 1 keer per jaar en 'La de Mol' iedere (Nederlandse) man schijnt te kunnen strikken voor een editie van haar eigen 1-malige mannenmagazine, kunnen lezers een suggestie achter laten voor een opvolger op de site van LINDA. Ik heb nog wel een aantal suggesties. Als het aan mij ligt kan LINDA. nog wel een paar jaar vooruit ...

Covers by Valentein. Je eigen cover op aanvraag! ;-)

zondag, mei 13, 2007


VERSLAAFD AAN WATER, STROOM EN GAS

De bedoeling van dit spel is dat je de huizen allemaal voorziet van water, gas en elektriciteit door lijnen tussen de iconen en de huizen te trekken. Het enige nadeel is dat de lijnen elkaar in geen geval mogen overlappen. Toch moet elk huis verbonden worden met de 3 iconen. Wie is er logistiek slim aangelegd? Dit werkt dus echt verslavend! Die undo knop is geweldig!


Free counter and web stats