<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

zondag, december 24, 2006


TIEN VOOR TALPA!

Gooische Vrouwen slaat ook internationaal aan. In België wordt de serie over het bekakte Gooise wereldje al uitgezonden, en nu hebben ook Frankrijk en Duitsland besloten tot aankoop. Linda de Mol, bedenker en een van de hoofdrolspeelsters, vertelt trots dat ze voor de Duitse versie haar eigen stem zal nasynchroniseren. Volgens de tv-coryfee zou er inmiddels ook al belangstelling zijn vanuit Rusland. Dus wie weet horen ze Linda daar straks wel als Moskouse ’kakmadam’.

TELEGRAAF KERSTGRIBUS 2006 (-G, I=E)

De kerstrebus van de Telegraaf staat dit jaar volledig in het teken van de politiek: Nederlandse politici of woorden die met politiek te maken hebben. Ik kwam hierop uit:

1 Verdonk
2 Paars
3 Binnenhof
4 Oppositie
5 Diplomaat
6 Kamervoorzitter
7 Compromis
8 Stemwijzer
9 Zetel
10 Remkes
11 Stemmen
12 Wilders
13 Troonrede
14 Minister
15 Balkenende
16 Fractie
17 Hamerstuk
18 Wachtgeld
19 Wetsvoorstel
20 Prinsjesdag
21 Regering
22 Zalm
23 Campagne
24 Kabinetsval


Free counter and web stats