<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

zaterdag, december 23, 2006
WEBLOG(O) 2006

Zo makkelijk was het nog nooit! Alle logo's uit het logospel van de Telegraaf op een rij.


COSY WITH JODY

Kennen we hem nog? Tijdens de 3FM Serious Request-actie van Gerard, Giel en Sander die in het Glazen Huis op de Neude zitten (en Claudia die loopt van Leuven naar Utrecht) kon er geboden worden op een Masterclass schaatsen met Jody Bernal. En gisteren was die masterclass. Deelnemers waren allemaal vrouwlijk en de meeste rond een jaar of negen (bedenk nu zelf je flauwe grap...).

Maar je kan zeggen wat je wil, Jody deed echt z'n best om het de deelneemsters naar hun zin te maken en uitleg te geven over de basis van kunstrijden. SBS schaatscoach Nikky hielp ook een handje mee. Niets voor niets natuurlijk, hun bieding leverde honderd euro per persoon op voor het Rode Kruis. Natuurlijk betaald door de papa's en mama's die ook massaal meegekomen waren.Free counter and web stats