<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

donderdag, oktober 26, 2006
Hier heb ik toch de kracht niet meer voor!


ME JANE, ...

Joop heeft weer iets bedacht. De musical Tarzan, waar tijdens Musicals in Ahoy' 2006 al veel publiciteit voor is gemaakt, zal binnen afzienbare tijd in de theaters door Nederland moeten trekken. Slim bedacht is de manier om de musical op een ludieke manier onder de aandacht te brengen van het publiek door een sms-formule: het publiek mag de vertolker van Tarzan (hoofdrolspeler dus!) kiezen. Vreemd is dat Jamai eerder deze week in het nieuws was, omdat hij bedankt had voor diezelfde rol. En toch lijken de TV-plannen van de Tarzan verkiezing al langer op de plank te liggen dan een paar dagen. Rara.

Hoe dan ook. Tooske (wat heb ik haar gemist tijdens het TelevizierringGala van dit jaar; kan-het-nog-slechter-dan? Ja-het-kan-nog-slechter!) presenteert de zoektocht naar de slingeraap. 5 Jonge goden zijn inmiddels door ome Joop geselecteerd. En wie zien we daar ook in terug? Ron Link. Reeds bekend met afvallen door een tekort aan sms-jes van stemmend Nederland. Toch geef ik hem een grote kans. Alhoewel, ik vraag me (net als bij alle andere sms-verkiezingen op de Nederlandse TV) af, of StageHolding hun hoofdrolspeler van een dergelijk grote productie echt af laat hangen van ons.


Free counter and web stats