<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

dinsdag, juni 27, 2006


GEER EN GOOR KIJKEN VOETBAL

Gerard Joling en Gordon geven op een speciale site van KPN commentaar op de WK-duels van Oranje. Daar kan je als webstream naar luisteren als je tien seconden na een doelpunt Geer en Goor wilt horen juichen. Hoe klinkt dat geouwehoer? Bright maakte deze compilatie (3 mb) van het commentaar van de volkszangers tijdens Nederland - Ivoorkust. Het is nog erger dan je denkt. 'Ja, pootje haken!' Ik vind het heerlijk heur.

TRANEN IN MUN OGEN

Lyrisch ben ik. En wel over deze clip op internet:

Dat Apple onze jongens allemaal een iPod heeft gegeven mag inmiddels duidelijk zijn. Je kunt geen tv aanzetten of er loopt wel weer een voetballer door het beeld met witte oordoppen in. Maar waar luisteren onze voetbalhelden eigenlijk naar tijdens het WK?


Kijk, als je dit soort humor hebt, dan ben je mun beste vriend. Ssslll, das loogies.

Bekijk ook 'Nationale Nederlagen'.


Free counter and web stats