<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

maandag, augustus 01, 2005


BEFBONNETJE

Een Belgische student die een baantje had bij een supermarkt in Antwerpen is op staande voet ontslagen omdat hij de tekst die onderaan een kassabon staat 'Bedankt en tot ziens', veranderd had in een iets minder vleiende zin: 'Uw moeder is een hoer'. Supermarkt GB Express kwam er al snel achter wie de dader was. Er wordt overwogen een strafklacht tegen hem in te dienen.

De hoofddirectie van de supermarkt reageerde met afgrijzen op de handelswijze van de student. Bovendien begrijpt men daar niet hoe hij er in geslaagd is de tekst te veranderen. Hij moet in het kassasysteem zijn doorgedrongen, maar dat zou vrijwel ondoenlijk zijn. De IT-afdeling zoekt een en ander uit.

zondag, juli 31, 2005


ARME ZIEL

De nieuwe single van Rob de Nijs krijg ik mun hoofd maar niet uit. Ik ben lyrisch! ~~~~ Poedoedoem doem poedoedeom doem ~~~~


Free counter and web stats