<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

donderdag, september 02, 2004
Ik zag je in de disco

Vandaag te horen gekregen dat ik een reportage mag gaan maken over de nieuwe voorstelling van Danny de Munk: "de Munk LIVE". Tja, waar ga je het dan allemaal over hebben? Zullen we weer bij Ciske de Rat beginnen? Ik moet nog ergens een casettebandje hebben liggen met dat liedje over die disco. Grijsgedraaid vroeger. Binnenkort weer in de ether ;-)

dinsdag, augustus 31, 2004


Gaaf! Hier kun je kinderlijk eenvoudig je gegevens (geslacht, lengte, gewicht, ...) laten omzetten in een "unieke" streepjescode voor jezelf.

"Tattoo Bob, kunt u ook semi-permanent tatoeren? Voor in het geval dat ik een kilootje aankom/afval. (Of me om laat bouwen :-)"


Free counter and web stats