<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

maandag, april 12, 2004


Zaterdagavond als VIP bij de TMF Awards aanwezig geweest. Overal gaan en staan waar we wilden. Dus ook achter het podium van Jeroen Post, met uitzicht op zijn lekkere kontjuh. Maar ook getuige geweest van LIVE optredens van de Sugababes, Dinand (wat onbeschrijflijk mooi!), Kurt Nilsen, Sita (goh, zingt die nog?), Di-rect, Marco Borsato & Do, Kylie Minogue (wat een beleving!), ......

Ook al zullen vele lezers me voor gek verklaren, ben ik toch blij ver genoeg bij het podium van Sylvie uit de buurt te zijn gebleven. Zeker na haar attitude bij het zoenen-met-Birgit moment. De zaal was eenluidend: 'Boe!!!!!!' (of schreeuwden ze nou 'hoer'?)


Free counter and web stats