<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

woensdag, februari 11, 2004


Sinds een maand bezig met het Atkins dieet. Nou ja, half. Om het mezelf niet al te kwalijk te nemen wanneer ik onverhoopt zou zondigen, heb ik mezelf voorgenomen om de regels heel vrij te interpreteren. Bij voorbaat. Zoveel mogelijk koolhydraten, dus pasta, aardappelen en rijst laten staan. Dat lukt toch wel. En ik moet zeggen: het lukt echt! Zonder al te veel moeite gelukkig. Ik heb niet het gevoel dat ik aan het lijnen ben. Wat een wonder. Ik ga gewoon lekker door.


Vandaag dankzij het video-archief van RTL Boulevard voor het eerst Gordon's side-kicks Kimberley en Danny Gordijn gezien. Wat mij betreft 2 toppers. Vooral Danny moeten we niet onderschatten. Zoals bij de meeste onbekende radiostemmen, stel je zo iemand heel anders voor. Zo ook bij Danny. Maar een kwaliteit dat die jongen in huis heeft. Gevat, adrem en mijn humor. Ik ben lyrisch.

UPDATE: Bericht voor Danny zelf: "Nee, ik heb geen priemtietjes!"


Free counter and web stats