<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

zaterdag, januari 10, 2004


Je kan natuurlijk het gezegde erg serieus nemen, en idd bij het kijken van een GTST-aflevering onderuit hangen en verstand op nul zetten. Maar dan was het je misschien nog niet opgevallen: bij een aantal afleveringen die ik zag de afgelopen dagen viel mij een vreemd soort knip- en plakwerk op van de knutselaars in de montageruimte. Je zag soms duidelijk dat de acteur tijdens de opname iets anders zei, dan dat je in de uitzending te horen kreeg. Nasynchronisatie op het niveau van Duitse wasmiddelreclames?

Nee, er blijkt duidelijk een reden voor te zijn. In een forum op internet vroeg ik of iemand mij kon vertellen wat er aan de hand was, en niet veel later kreeg ik het volgende antwoord:

"Dit hebben ze gedaan na klachten van bedrijven die hun naam per ongeluk gebruikt zagen. Stel, je bedrijf heet PietjePuk, en Martine (die net uit de bak is), roept: "Wij hebben een bedrijf opgericht met de naam: PietjePuk". Jij als directeur zijnde wilt natuurlijk niet geassocieerd worden met zo'n slet en die verkrachter Nick. Die directeuren laten door hun advocaten brieven opstellen dat die naam niet gebruikt mag worden.
Omdat er dus al heel veel afleveringen van te voren opgenomen worden, wordt achteraf nu een "nog niet bestaand bedrijf" erover heen gesproken.
Vandaar die nagesynchroniseerde bedrijfsnamen."


Aha, dacht ik. Nu weet jij het ook.

maandag, januari 05, 2004
Na dagen van afwezigheid op mijn blog, nu weer een klein teken van leven. Iedereen een erg gelukkig en gezond 2004!


Free counter and web stats