<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

maandag, december 22, 2003
Al zeg ik het zelf

Ik heb aardig wat muziekkennis. En puzzelen gaat me vrij lekker af. Maar de Kerst Rebus 2003 van de Telegraaf die afgelopen weekend in de TV Weekeinde stond, is pittig. Ik kom niet verder dan 'Pinkpop', 'Bigband', 'Stemvork' en 'Toonladder'.
Misschien kunnen we elkaar helpen ... Reageer in de commentsbox als je een andere noot gekraakt hebt.

Want zei Adele Bloemendaal al niet vroegah 'We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, te helpen, niet waar?' (Als we het over muziek hebben!)


Free counter and web stats