<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

maandag, september 08, 2003
Het "La Bloemen Weekend" is een groot succes geweest. Morgenavond zitten 10 winnaars in het Chassé Theater in Breda bij de theatervoorstelling "de Diva en de Divan". Aanstaand weekend doen we precies hetzelfde met Xander de Buisonjé. Weer een vraag, waarop je per e-mail kunt antwoorden. Op die manier maak je dus weer kans op gratis kaartjes voor zijn "Hemelsbreed"-tour die 20 september in het Chassé aanvangt. Doe mee! Grrrrrooommmm.

zondag, september 07, 2003


Je kunt zeggen wat je wilt. Alle publiciteit rondom het verdwijnen van het 3FM kuiken en de introduktie van het nieuwe logo van 3FM heeft een ongekende climax bereikt. Waarom is iedereen zo tegen dat nieuwe logo??? Waarschijnlijk omdat zenderco?rdinator Florent Luyckx "hun" 3FM een nieuwe wending wilt geven. Zijn ideëen zijn anders dan voorheen. Programma's die al 10 jaar hetzelfde zijn, moeten van hem even opnieuw aangepakt worden. Wat frisse wind! En natuurlijk kun je het met sommige dingen niet zo eens zijn, maar wacht dan eerst af, voordat je gaat schreeuwen!

Het nieuwe logo is vernieuwend en ongebruikelijk. De standaard tegenwoordig is een logo dat strak in elkaar zit. Liefst een bestaand lettertype gebruiken. Vooral niet verrassend uit de hoek komen. 3FM is anders. 3FM is ongebruikelijk. 3FM opent opnieuw onze ogen. Maar nee, half 3FM luisterend publiek schreeuwt dat 3FM een rip-off wordt van 538. Hou toch op. Niet door dit nieuwe logo in ieder geval.

En hoe geweldig zijn niet de commercials. Ik vind ze prachtig. Stuk voor stuk. 3FM is de enige die het goed begrepen heeft.


Free counter and web stats