<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4047809\x26blogName\x3dvalentein++%5D%5B++by+richard\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://valentein.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://valentein.blogspot.com/\x26vt\x3d-6949179954180665246', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

zondag, juni 29, 2003
"Door ontslag te nemen draag ik nu direkt bij aan echte bezuiniging, 90 duizend euro terug in de pot. Ik hoop dat er wat moois mee wordt gedaan."

"Het geld zag ik meer als een subsidie voor de wekelijkse chopper vlucht naar hillywood".

"Ik ben geen Florence Nightengale, maar vindt het wel de plicht van iedere burger om onze gezamenlijke publieke belangen zo efficient mogelijk te laten draaien."


Met deze woorden heeft Adam Curry met onmiddelijke ingang ontslag genomen bij BNN. Hij laat hiermee Jeroen Kijk in de Vegte achter met wie hij bij BNN op vrijdagavond het radioprogramma "Curry & KidV" presenteerde. Als ik Jeroen was, zou ik laaiend zijn, maar nee, Jeroen houdt hem ook nu de hand boven zijn hoofd. Luister hier naar hun laatste uitzending.

Waarom kon Adam niet met een kleiner salaris genoegen nemen? Sinds Curry & Paay weer in Nederland zijn na hun Amerika-avontuur, wantrouw ik hen al. Het zou me namelijk niks verbazen als Adam binnenkort zijn loonstrookjes binnen krijgt met een logootje van Veronica 103FM in de linker bovenhoek.

Paul Groot blijft Spijkerman wel trouw

Paul Groot blijft deel uitmaken van het cabaretteam in het VARA-programma Kopspijkers. Groot, bekend van typetjes als Boris Dittrich, Willibrord Frequin, Jan des Bouvrie en Ron Brandsteder, gaat in januari 2004 het theater in, maar volgens presentator Jack Spijkerman betekent dit allerminst dat Groot stopt met Kopsspijkers.

Bron: Gooi-en Eemlander


Free counter and web stats